شنبه 15 آذر‌ماه سال 1382
                                   یکبار خواب دیدن تو به تمام عمر می ارزد                             
                                                                                                                               
                    پس نگو که رویای دور از دسترس خوش نیست قبول ندارم
                 
                                                                                                                              
شنبه 15 آذر‌ماه سال 1382
یادم باشد حرفی نزنم که بی راه باشد
خطی ننویسم که گمراه کند کسی را
نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

یادم باشد که روز و روزگار خوش است
همه چیز بر وفق مراد است و ..
تنها دل ما دل نیست