پنج‌شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1387

الله

 

 

 

دور دست ها تک شبنمی با آفتاب سوزان می جنگد

لطافت زندگی هدیه اش می کنم

 

 

خدوندا !

باران بیار برای او

...