برای تماشا ....

به نام الله مهربان

سلام بهترین فرستاده

 

 

 

بین خواستن و نتوانستن، چرا میانه ای نیست؟

میانه ای برای عبور کردن و نشکستن!

و زمانی برای ماندن و تماشا !

برای ...

چرا خواستن محال و نتوانستن گناه است؟!

 

 

 

خواستنی ترین!

توانایی ناتوانی را میازما،

که جز بی قراری و شرم چیزی نخواهد داشت

 

 

"میانه ای می جویم برای عاشقی و بقا"

منتظر